Kácání mája

Sbor dobrovolných hasičů Hážovice Vás zve na tradiční

KÁCÁNÍ MÁJA

které se koná v neděli 3. června od 15.00 hodin na hážovské návsi. 

Po kácení a dražbě máje bude sousedské posezení s malým občerstvením a smažením vaječnice. Chleba, špek a pivo zajištěno, vajíčka si musíte vzít s sebou.

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Kácání mája

Májová v Končinách

Májová mše svatá s O. P. Krenickým bude v Končinách!

Těšíme se na Vás! Hažovjané

v neděli 6.května 2018 v 15,00 hod. .
bude u kapličky v Hážovicích – Končinách

MÁJOVÁ mše svatá s P. PETREM KRENICKÝM,
misionářem působícím na Ukrajině

Při této příležitosti můžete potřebným rodinám na Ukrajině přispět finančním darem.
Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných, mně jste učinili… Mt 25,40

Modlitba mariánského růžence začíná již ve 14,30 hod.
V případě krajně nepříznivého počasí bude pobožnost sloužena
ve farním kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm.
Tato informace by byla vyvěšena u odbočky z hlavní cesty do Končin od 14 hodin, u kostela v Rožnově p./Radh. a na webu http://www.hazovice.cz/

Zároveň připomínáme termín letošní pouti
k obrazu Panny Marie Svatohostýnské v Končinách – 15.7.2018

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Májová v Končinách

Beseda pro seniory

Více než 60 dříve narozených Hážovjanů se setkalo v sobotu 20.4.2018  v restauraci Tatra ve Viganticích. Hlavním bodem programu bylo samozřejmě „klábosení“, probírání novinek z horního aji z dolního konca a vzpomínání. 

Pozvání letos přijal MUDr Martin Blaha, který si připravil velice pěknou přednášku na téma Stárnutí a svým výkladem zaujal všechny přítomné. O kulturní zpestření se postarala skupinka dětí z Hážovic, které si pro své babičky a dědečky připravily krátké pohádkové vystoupení.

Pro shlédnutí vystoupení dětí klikněte zde:

https://www.youtube.com/watch?v=BlmXZhGM09I

Děkujeme všem zúčastněným, že přispěli k příjemnému společnému prožití předjarního odpoledne a budeme se těšit na příští ročník.

Poděkování patří i členům SDH Hážovice a dalším organizátorům, kteří toto setkání každoročně pořádají a také městu Rožnov p. R., které akci finančně podpořilo.

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Beseda pro seniory

Připomínky a žádosti občanů místní části Hážovice – Rožnov pod Radhoštěm

Vážený pane starosto,

OV Hážovice se sešel dne 6.4.2018 s občany místní části Hážovice, kteří připomínkovali dopravní a bezpečnostní situaci v obci, úpravy a opravy místních komunikací, svoz odpadu, sečení travních ploch a úklid chodníků a místních komunikací. Jednání se rovněž účastnil pracovník MÚ R.p.R. Pavel Solanský, který se snažil mnohé dotazy zodpovědět na místě schůzky.

Z tohoto jednání vzešly tyto požadavky:

1. Občané především z horního konce místní části požadují vybudování autobusových zastávek v obou směrech mezi č.p.2073 a 2074. Po přemístění původních zastávek blíže k centru města je vzdálenost na nové zastávky neúměrně delší.

2. Pro kontrolu rychlosti projíždějících vozidel požadujeme osazení radaru pro měření rychlosti s nápisem „ZPOMAL“, případně fotoradaru, jako je instalováno ve Valašském Meziříčí a přilehlých obcích.

3. Pro zajištění vyšší bezpečnosti a přehlednosti při vyjíždění vozidel z místních komunikací na hlavní silnici – komunikaci III.třídy požadujeme osazení konvexních zrcadel Ø90cm u č.p.2094 a 2x u č.p.2100.

4. Renovace „červených brzdových pásů“ u přechodu ve středu místní části u č.p.2802

5. Osazení nového svodidla mezi Hážovickým potokem a místní komunikací naproti č.p.2056

6. Pravidelné umísťování kontejneru na odvoz bioodpadu i na „horní konec“ místní části Hážovic

7. Oprava místních komunikací, které se propadly po budování kanalizace ( u p.č.2169, 2141 ) nebo po budovaných přípojkách vody a kanalizace – u p.č.2812.

8. Oprava rozježděné krajnice a příkopu místní komunikace u p.č.2814.

9. Občané upozornili zástupce OV na momentální nefunkčnost veřejného osvětlení u č.p.2812 a č.p.2151.

10. Někteří občané se nabízejí, že budou zajišťovat údržbu městských pozemků – sečení trávy, zametání chodníků a komunikací. Požadují však úlevy na placení za služby – odvoz komunálního odpadu.

11. Občané poukazují na nesvéprávné chování obyvatelky bydlící v domě č.p.2166, která se svým chováním škodí ostatním spoluobčanům.

12. Občané připomínkují obtížné parkování u polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm, zvláště v době ranní špičky.

Osadní výbor Hážovice se po vaší výzvě rádi zúčastní jednání a konzultací o výše uvedených připomínkách a požadavcích.

S pozdravem

za Osadní výbor Hážovice

Pavel Bolek a Ing. Petr Kulišťák

mailto: hazovice@seznam.cz

kopie:

  • Pavel Solanský – OSM
  • Drahomír Janíček – OSM
  • Ing. Michaela Slobodová – vedoucí odboru OSM
Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Připomínky a žádosti občanů místní části Hážovice – Rožnov pod Radhoštěm

Osadní výbor Hážovice

Vážení spoluobčané Hážovic.

Osadní výbor Hážovice svolává setkání s občany Hážovic , na kterém bychom s vámi chtěli probrat problémy, se kterými se v naší části města setkáváte.

Po vzájemném vyjasnění bychom předložili městu především návrhy a požadavky na zkvalitnění dopravně-bezpečnostní situace v obci…

Budeme rádi, když se vyjádříte i k ostatním oblastem našeho společného života v obci, případně přijdete s připomínkami k úpravám a opravám místních komunikací, osvětlení, odvodnění, zajištění svozu odpadů, způsobu zimní údržby apod.

Sejdeme se v pátek 6.4.2018 v 18,00 hod. Na návsí, případně hasičské zbrojnici.

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Osadní výbor Hážovice

Svoz bioodpadu

Kontejnery jsou určené pouze na bioodpad tj.
větve, tráva, listí a pod.
KONTEJNERY BUDOU K DISPOZICI NA TĚCHTO STANOVIŠTÍCH:
SOBOTA 14. 4. 2018 od 8:00 do12:00 hodin
1. Tylovice – u křížku
2. Tylovice – Dolní Dráhy x Horečky
3. Hážovice – u křížku na návsi
4. Tylovice – Za Hážovkou x Luční ulice
5. Tylovice – Horní Dráhy
6. Kramolišov – u hřiště
7. Kramolišov – Hrnčířská ulice
8. Záhumení – Čechova ulice
9. Tyršovo nábřeží – u praktické školy
10. Křižovatka ulic Chodská – Průkopnická
11. Bučiska – rodinné domky ve smyčce
12. Videčská – u 4M
13. Pivovarská ulice – před mostem
14. 1. máj Pod hrází x Travinářská ulice

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Svoz bioodpadu

Nádoba na bioodpad do rodinných domků zdarma

Jste vlastníkem zahrady a nevíte si rady s trávou, listím a ostatním bioodpadem? Město Rožnov pod Radhoštěm v těchto dnech realizuje nákup nádob na bioodpad, o které si může každý kdo vlastní zahradu v k. ú. Rožnova pod Radhoštěm, Tylovicích, nebo Hážovicích zažádat.

Od měsíce dubna plánuje město Rožnov pod Radhoštěm rozdat občanům až 1000 ks nádob na bioodpad o objemu 240 l. Tyto nádoby budou na základě smlouvy zapůjčeny přímo jednotlivých obyvatelům rodinných domů a zahrad. Podmínkou bude prokázat se vlastnictvím zahrady. Dále bude brán ohled na efektivnost svozu. To znamená, že lokality vzdálené a nedostupné pro svozovou techniku mohou být z projektu vyloučeny.

Nákup nádob je financován převážně z Fondu soudržnosti OPŽP a částečně městem Rožnov p. R. Nádoby budou předávány zdarma, se souhlasem vlastníků dotčených pozemků, který bude nedílnou součásti Smlouvy o bezplatné výpůjčce movité věci. Také následné náklady na odvoz a likvidaci bioodpadu ponese město.

V současné době obsahuje komunální odpad cca 40% biologicky rozložitelných složek. Tento vstřícný krok města by měl v budoucnu snížit množství komunálního odpadu, produkovaného městem a umožnit občanům nejen pohodlně likvidovat odpad ze zahrad, ale také naučit se vytřiďovat bioodpad z domácnosti jako slupky, zbytky ovoce apod., který by jinak skončil v černé popelnici. Svoz by měl být zajištěn co 14 dní v období od 1. 5. do 31. 10. kalendářního roku. O nádoby si mohou občané předběžně zažádat na speciální mailové adrese bioodpad@roznov.cz, nebo prostřednictvím formulářů. Ty budou k dispozici na webových stránkách města, ve Spektru Rožnovska nebo ve vestibulu budovy MěÚ na Masarykově náměstí. Následně budou předchystané smlouvy na zápůjčku nádob a občané budou vyzváni k vyzvednutí nádob.

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Nádoba na bioodpad do rodinných domků zdarma

Svěcení zvonu z Hážovské zvoničky

V neděli 4. března bude po Křížové cestě Hážovjanů, která začíná v 15 hodin v kostele Všech Svatých v Rožnově p. R., posvěcen rekonstruovaný zvon z Hážovské zvoničky

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Svěcení zvonu z Hážovské zvoničky

Bruslení v Hážovicích

Nečekaný příchod paní Zimy ve své plné síle, umožnilo mladým hasičům zprovoznit ledovou plochu na hřišti před zbrojnicí.

Takto vytvořený místní hokejový stadion bude alespoň na pár dnů sloužit ke zlepšení fyzické i psychické kondice nejen maldým hasičům.

Pár fotek z úvodního derby mezi horním a dolním koncem.

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Bruslení v Hážovicích

Výroční Valná hromada

Výbor hasičů z Hážovic Vás srdečně zve na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU

Sboru dobrovolných hasičů z Hážovic, která se bude konat
v neděli 7.1.2018 ve 14.00 hod ve velké zasedací místnosti naší hasičské zbrojnice.

NA PROGRAMU VVH MIMO JINÉ BUDE :

  • Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Hážovice
  • Zpráva kontrolní a revizní rady o hospodaření za r. 2017
  • Plán činnosti na r. 2018
  • Diskuse, pohoštění, závěr

Na Vaši účast se těší starosta a výbor sboru

Rubriky: Aktuálně | Comments Off on Výroční Valná hromada